skip to Main Content

กรี๊ส~~น่ารักและคุ้มมาก KMA Playful Lip Set 6 แท่งจิ๋วน่ารักในเซ็ทเดียว
มีด้วยกัน 2 เซ็ท First Date และ Prom Night

เก๋ตรงมีสี Top Coat 1 สีไว้เพิ่มลูกเล่นให้ปากน่าจุ๊ปไปอีกจ้า💋 พิเศษเว่อร์!!
ช่วงเปิดตัว ลดจาก 1090 เหลือ 690 บาทเองอะ
ลิ้งนี้เลยอย่าช้าช้อปเลย https://www.kmaplayfullip.com/

กรี๊ส~~น่ารักและคุ้มมาก KMA Playful Lip Set 6 แท่งจิ๋วน่ารักในเซ็ทเดียว
มีด้วยกัน 2 เซ็ท
First Date และ Prom Night

เก๋ตรงมีสี Top Coat 1 สีไว้เพิ่มลูกเล่นให้ปากน่าจุ๊ปไปอีกจ้า💋 พิเศษเว่อร์!!
ช่วงเปิดตัว ลดจาก 1090 เหลือ 690 บาทเองอะ
ลิ้งนี้เลยอย่าช้าช้อปเลย https://www.kmaplayfullip.com/

First Date

Prom Night

Back To Top